Foto: André De Rycke

 In de kijker  Bosuitbreiding nabij eetgoedweide 

Serskamp weer een stukje groener

Onze Natuurpuntafdeling heeft de laatste tijd reeds heel wat tijd en energie gestoken in natuurontwikkeling in de Serskampse regio. Denken we bijvoorbeeld maar aan beheerwerken in de Nonnenbossen en d'Heide (in Wetteren, aan de grens met Serskamp). In dat laatste gebied hebben we enkele weken geleden trouwens een geslaagde werkdag gehouden. Naast bovenvermelde gebieden beheren we hier in Serskamp sinds enkele jaren ook de Eetgoedweide. Dit gebied proberen we om te vormen tot een nat schraal (= voedselarm) grasland met de typische bijhorende flora en fauna.

Vorig jaar mocht onze afdeling dankzij de gemeente Wichelen het Hazenveldbosje in beheer nemen. Dit structuurrijke loofbosje is gelegen ten oosten van de Eetgoedhoeve en ligt in de nabijheid van de Eetgoedweide. In dit bosperceel lag een voormalig weekendverblijf en de boomlaag bestaat er voor een vrij groot deel uit populieren. De overige soorten zijn er zomereik, berk en zoete kers. In het najaar en de winter van 2011-2012 gaan we een deel van die populieren vellen om zo meer gradiëntenvorming (licht en structuur) in het bos te krijgen. Iets waar de spontaan groeiende zaailingen van inheemse bomen en struiken snel zullen van profiteren. Daarnaast gaan we ook starten met het gefaseerd verwijderen van exoten zoals Amerikaanse vogelkers, laurier, forsythia, Amerikaanse eik,.. . Op die manier creëren we een veel hogere biodiversiteit dan mogelijk is door deze soorten te behouden. In de ondergroei van het Hazenveldbos staan zeer interessante soorten zoals Gelderse roos en spork. Zeer waardevol, zowel voor vogels als voor ongewervelden (zoals bijen). Waar nodig zullen wij deze ondergroei ook versterken door extra aanplantingen te doen.

In dit bos - en het aanpalende nieuw aangeplante bos (zie verder) - zal een strook van ca 2m breed worden vrijgehouden en ingericht worden als wandellus. Hier kunnen wandelaars (of bvb jeugdverenigingen) genieten van de bossfeer in ieder seizoen. Aan het begin van de wandellus zal een infobord meer uitleg geven over dit knappe gebied en hoe we het beheren.

Enige maanden geleden wist de gemeente Wichelen een perceel van ca 2 hectare naast het Hazenveldbos aan te kopen! Feestelijk nieuws want door deze aankoop komt er meteen ook een fysieke en visuele verbinding tussen het Hazenveldbos en de 'Eetgoedgordel'. Deze aankoop versterkt op een belangrijke manier de natuur- en landschappelijke waarde van dit deelgebied. Deze bijkomende aankoop zal dus ook zorgen voor een robuustere natuureenheid samen met de Eetgoedweide. Misschien kunnen we nu gaan beginnen dromen van een aaneensluiting van het Hazenvelbosje en de pas aangekochte percelen (bos/boomgaard) met de Eetgoedweide? Op die manier zou er een belangrijke natuurgordel tot stand komen met zowel bos alsook heischrale vegetatietypen. Een uniek natuurtype voor onze regio.

Een nieuw bos!

Het pas aangekochte perceel ligt op een licht-zandleembodem (voormalige boomkwekerij) en deze en andere abiotische factoren maken het terrein uitermate geschikt voor bosomvorming met streekeigen soorten. En dat gaan we dan ook doen! In 2 fases gaan we samen met de gemeente Wichelen, het Regionaal Landschap Schelde Durme en Pasar, én met de financiële steun van het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen, een nieuw bos planten.

Maar hiervoor hebben we ook jullie hulp nodig!

De eerste fase start op zondag 6 november. Die namiddag kan je deelnemen aan geleide wandelingen die eerst langs de 3 deelgebieden zullen gaan. Op het nieuwe perceel mag je dan zelf een aantal bomen of struiken planten. En er zal werk genoeg zijn! We voorzien zo'n 1600 planten die allen de grond in moeten. Soorten als zomereik en -linde, hazelaar, vlier, sleedoorn, berk,.. zullen op jou liggen te wachten. Nadien kun je aan het begin/eindpunt terecht in het Natuurpunt-café in de Gemeentelijke basisschool. Tijdens de daaropvolgende dagen zullen heel wat basisscholen uit het Wichelse eveneens het nieuwe bos helpen aan te planten.

Je leest hier meer over het plant-evenement!

Om diverse praktische redenen zal de 2e fase pas eind 2013 doorgaan. Tijdens deze fase gaan we onder andere ook een boomgaard aanleggen waar iedereen later letterlijk de vruchten mag van plukken!

Een storting voor de Eetgoedweide en Hazeveldbos? Graag!
We zitten dus absoluut niet stil op de Eetgoedweide en omgeving en daarom kunnen we ook nog steeds alle hulp - zowel financieel als logistiek - gebruiken! Giften die integraal voor de Eetgoedweide worden gebruikt kan je storten op rekeningnummer 293-0212075-88 met vermelding “project 6679”. Voor giften vanaf 40,00 euro ontvang je bovendien een fiscaal attest.