Foto: Michaë Crapoen

 Natuurgebieden  Eetgoedweide 

De Eetgoedweide... een lange geschiedenis.

Recent

2011-09: Bosuitbreiding nabij Eetgoedweide

Het heeft - en dat mag je letterlijk nemen - bloed, zweet en tranen gekost om dit ontzettend waardevolle stukje natuur te verwerven. Bijna 3 decennia aan onderhandelen met de eigenaar gingen eraan vooraf. Dat het uiteindelijk toch gelukt is toont nog maar eens het geduld en de vastberadenheid van onze mensen. Werkelijk iedereen van het bestuur heeft zich op één of andere manier ingezet om dit nieuwe project op poten te zetten.

Dat we in dit nieuwe project zoveel tijd en energie gestoken hebben - en zullen steken! - komt omdat de biologische waarde van de Eetgoedweide zelf op Vlaamse schaal bekeken, heel waardevol is. Je vindt hier abiotische (niet-levende; zoals bvb grondsoort of waterkwaliteit) factoren die je in onze regio nergens anders vindt. Die bijzondere abiotische factoren trekken op hun beurt dan weer bijzondere biotische (levende) factoren aan. In het geval van de Eetgoedweide vertaalt zich dit in de enorme plantenrijkdom.

Sommige van de soorten die hier nog te vinden zijn staan op de zogenaamde Rode Lijst en zijn bedreigd of zeldzaam. Om te bepalen hoe je die kwetsbare soorten het best kan helpen (beheren) moet je zo goed mogelijk al de abiotische factoren kennen. Dat vergt niet alleen veldonderzoek maar ook gesnuister in historische documenten kan heel wat informatie opleveren. Rudi Clinckspoor heeft hierover heel wat waardevol opzoekingswerk verricht (artikel in pdf-formaat) en zet ons zo op het goede (beheer)spoor.

In het onderstaande overzicht proberen we je op een heel beknopte manier kennis te laten maken met het reservaat. Waar mogelijk probeert Natuurpunt haar reservaten voor iedereen open te stellen en je zo te laten meegenieten van al het natuurschoon. Voorlopig is "de Eetgoedweide" echter nog te klein en veel te kwetsbaar om open te stellen.

 • slideshows/eetgoedweide_natuur/1.jpg

  Foto: Michaël Crapoen

 • slideshows/eetgoedweide_natuur/2.jpg

  Foto: Michaël Crapoen

 • slideshows/eetgoedweide_natuur/3.jpg

  Foto: Michaël Crapoen

 • slideshows/eetgoedweide_natuur/4.jpg

  Foto: Michaël Crapoen

 • slideshows/eetgoedweide_natuur/5.jpg

  Foto: Michaël Crapoen

Onze eerste zorg nu is om daar met een aangepast beheer te starten en zo de kwetsbare soorten een handje te helpen.

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Wichelen
Deelgemeente Serskamp sectie D nr. 76/a
Oppervlakte 66a 10ca
Topografische kaart 22/7, snijpunt van de lijnen 119.37 en 188.95
I.F.B.L.-hok d3-36-34
Gewestplan R-gebied
VEN Geen VEN
BWK zeer waardevol, hmo, hc

Geologische en abiotische voorstelling

De tertiaire hoogte van Serskamp wordt als een opvallend apart gebied binnen de zandleemstreek beschouwd. Door de afwijkende geologische opbouw, reliëf en bodemgesteldheid is het bodemgebruik verschillend van het omliggende zandleemgebied. De hoogte van Serskamp is een zogenaamde tertiaire opduiking, voor een groot deel bestaande uit droge lemig-zandgronden en licht-zandleemgronden. Op de overgang naar het omliggende zandleem komen kwelzones met voedselarm kwel voor, vooral op de helling naar de Serskampse beek en ter hoogte van de drassige kom 't Eetgoed. Door deze overgangen van voedselarm naar voedselrijkere milieus ontstaan diverse gradiënten. We vinden er dan ook vegetatietypes die in een zeer ruime straal rond deze regio (en zelf op provincieniveau) niet voorkomen.

Biologische voorstelling van de Eetgoedweide

Dit vochtig heischraal grasland, gelegen aan een oligotrofe kwelzone met een venige bodem nabij de hoeve 't Eetgoed, heeft naast een uitzonderlijke abiotiek, een al even bijzondere soortenlijst. Op botanisch gebied bestaat de huidige soortenrijkdom uit oa.: pijpenstrootje, glad en ruw walstro, veenmos sp., gevlekte orchis ssp.(10-tallen), kleine valeriaan, blauwe, geelgroene en zwarte zegge, veldrus (dominant), wilde Bertram, blauwe knoop (30-tal), gewone dopheide, tormentil, waternavel. Bij sommige van deze soorten één van de enige vindplaatsen in Oost-Vlaanderen. Een intensieve uitgebreide monitoring is evenwel wenselijk en zou de soortenlijst aanzienlijk kunnen aandikken.

Van een inventarislijst van Willy Holderbeke uit 1980 onthouden we ook het voorkomen van oa.: stekelbrem (tot begin 2000 aanwezig), liggende vleugeltjesbloem en heidekartelblad. Gelet op het feit dat sommige van deze soorten een langlevende zaadvooraad hebben is een terugkeer van deze soorten bij geschikte beheermaatregelen niet ondenkbeeldig.

Wat na de aankoop?

Na de het succesvol afsluiten van de aankoopakte dit voorjaar konden we eindelijk starten met het broodnodige beheer van dit botanisch pareltje. Het perceel heeft na jarenlange verwaarlozing een stevige verruiging ondergaan. Naast jonge elzen en wilgen staan er heel wat zogenaamde "ruigtekruiden". Leverkruid, moerasspirea, riet, grote wederik en vele andere soorten domineren het uitzicht.

Op zich is er niets mis met een mooie ruigte, dit is de dag van vandaag zelf één van de belangrijkste nectarbronnen voor een keur aan insekten. Maar als je weet dat er onder die hoge kruidlaag heel wat zeldzame plantensoorten verscholen zitten en dat die de strijd om zonlicht onmogelijk kunnen winnen tegen snelgroeiende kruiden, dan is het duidelijk wat ons te doen staat.

In maart hebben we met een aantal mensen al een deel van de elzen- en wilgenopslag gekapt. Nadien stond het groeiseizoen voor de deur en moesten we omwille van de zeer kwetsbare ondergrond onze beheerwerken staken. Eind augustus zijn we dan opnieuw begonnen met het verwijderen van de opslag en in september zal een deel van het perceel gemaaid worden.

Dit najaar zullen we dan een duidelijk, haalbaar en gefundeerd beheerplan opmaken. U hoort er zeker meer van in ons komende tijdschrift!

De aankoop van de Eetgoedweide heeft een flinke hap uit het budget van onze afdeling gekost. Het zou zonde zijn dat we nu door een gebrek aan middelen het broodnodige beheer niet kunnen uitvoeren of wie weet het reservaat in de toekomst uitbreiden. Daarom kunnen we elke eurocent meer dan gebruiken en hebben we een speciaal giftnummer in het leven geroepen. Alle giften die op ons reknr. IBAN BE56 2930 2120 7588 BIC GEBABEBB worden gestort met vermelding project 6679 komen integraal de Eetgoedweide ten goede. Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest dat u bij uw belastingsaangifte kan voegen en welke u een aantrekkelijk fiscaal voordeel geeft! Storten dus toegelaten!